Arbejdsmiljø

Trivsel for medarbejderne

Realskolen lægger stor vægt på at fremme medarbejdernes trivsel gennem indflydelse og medbestemmelse. Dette styrker ikke kun medarbejdernes forståelse for og interesse i skolens daglige drift og økonomi, men øger også arbejdstilfredsheden for alle medarbejdere. Realskolen arbejder aktivt på at optimere og vedligeholde sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, hvilket direkte bidrager til en øget arbejdsglæde blandt personalet.

Sikkerhedsgrupper

Realskolen har etableret to sikkerhedsgrupper, der fokuserer på at sikre et trygt arbejdsmiljø:

  1. Lærere, vikarer, praktikanter mv.
  2. Pædagoger og TAP (Teknisk Administrativt Personale)

Disse grupper arbejder målrettet med at identificere og minimere risici samt sikre, at sikkerhedsforanstaltninger er opdaterede og effektive.

Medarbejderindflydelsesorgan (MIO)

For at sikre en bred medarbejderindflydelse har Realskolen etableret et Medarbejderindflydelsesorgan (MIO), som mødes mindst fem gange årligt. MIO fungerer som et forum, hvor medarbejderne kan drøfte og påvirke væsentlige beslutninger, der vedrører deres arbejdsmiljø og arbejdsforhold.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Hvert tredje år gennemfører Realskolen den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV). Denne vurdering er et vigtigt redskab til at identificere områder, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres, og til at sikre, at skolen overholder gældende love og regler.

MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS)

Som en del af Realskolens engagement i medarbejdernes trivsel afholdes der årligt MedarbejderUdviklingsSamtaler (MUS). Disse samtaler giver medarbejderne mulighed for at diskutere deres udvikling, karriereønsker og eventuelle udfordringer med deres nærmeste leder.

Introduktionssamtaler med nyansatte

For at sikre en god start for nyansatte afholdes der introduktionssamtaler efter minimum en måneds ansættelse. Disse samtaler mellem den nyansatte og den nærmeste arbejdsleder sikrer, at den nye medarbejder får den nødvendige støtte og information til at trives i sit nye job.

Personalegoder

Inden for lovens rammer tilbyder Realskolen en række personalegoder, der er designet til at forbedre medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde. Disse personalegoder er med til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og godt tilpas.

Forretningsorden for MIO

Af forretningsordenen for MIO, vedtaget i juni 2009, fremgår derudover en række personalemæssige overvejelser i relation til trivsel blandt Realskolens medarbejdere. Disse overvejelser understreger skolens langsigtede commitment til at skabe et sundt og positivt arbejdsmiljø for alle ansatte.


Realskolen er således dedikeret til at skabe og opretholde et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed, sundhed, indflydelse og personalegoder er i fokus. Dette engagement i medarbejdernes trivsel er ikke blot en fordel for de ansatte, men også for skolens samlede præstation og succes.

 

 

 
 

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.