Bestyrelsen

Realskolen er en fri grundskole. At en fri grundskole er en selvejende institution betyder, at den drives uafhængigt af andre organisationer, selskaber, skolens stiftere mv. Den formue, som skolen måtte have, er ligeledes bundet i institutionen selv, og der kan ikke gøres krav mod denne fra medlemmer af forældrekredsen eller skolens bestyrelse. Skolens midler kan udelukkende gå til formålet, nemlig undervisning. Derudover har den selvejende institution en bestyrelse som øverste ansvarlig for institutionens drift og økonomi.

En fri grundskole skal have en bestyrelse, som er ansvarlig for skolens overordnede drift og økonomi. Bestyrelsen skal bestå af mindst 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være forældre til børn på skolen og udpeget af forældrekredsen, hvilket typisk sker ved generalforsamlingen. Bestyrelsen, der er skolens valgte ledelse, arbejder tæt sammen med skolens daglige ledelse. Det er bestyrelsens opgave at sikre optimale rammer for skolen, ligesom det er bestyrelsen, der har kompetencen til at ansætte og afskedige leder og øvrigt fastansat personale. Kravene til skolens bestyrelsesmedlemmer er beskrevet i friskolelovens § 5, hvor det også er beskrevet, at bestyrelse og personale er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om både tavshedspligt og habilitet.

På Realskolen består bestyrelsen af 7 forældrevalgte medlemmer, der vælges af forældregruppen på den årlige ordinære generalforsamling. Bestyrelsen mødes en gang om måneden med skolens daglige ledelse, samt repræsentanter fra skole og fritidsordning.

Se de nuværende medlemmer her.

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.