Evaluering af elever

Evaluering af elever og undervisning spiller en afgørende rolle for læring af flere vigtige grunde. Først og fremmest giver evaluering eleverne feedback på deres præstationer, hvilket hjælper dem med at forstå deres styrker og svagheder og vejleder dem i, hvordan de kan forbedre deres færdigheder og viden. Regelmæssig evaluering kan også motivere eleverne ved at sætte klare mål og give dem mulighed for at se deres fremskridt, hvilket øger deres engagement og interesse for læring.

Desuden gør evaluering det muligt for lærerne at tilpasse deres undervisning for bedre at imødekomme elevernes behov. Det hjælper lærerne med at identificere, hvilke områder der kræver mere fokus, og justere undervisningsmetoderne for at maksimere læringsudbyttet. Evaluering er også afgørende for at identificere elever, der har brug for ekstra hjælp, og giver lærerne mulighed for at tilbyde målrettet støtte, hvilket sikrer, at ingen elever falder bagud.

Evaluering fungerer også som dokumentation af elevernes fremskridt over tid, hvilket er nyttigt for eleverne selv, lærerne, forældre og skolen som helhed, da det giver et klart billede af elevens udvikling. Derudover kan evaluering af undervisningen hjælpe med at sikre, at den pædagogiske praksis er effektiv. Skoler og lærere kan gennem evaluering identificere, hvilke undervisningsmetoder der fungerer bedst, og hvilke der skal forbedres eller ændres.

På Realskolen anvender vi evaluering i mange former:

Elevudviklingskommentarer

Realskolen udleverer individuelle udviklingskommentarer for den enkelte elev i forbindelse med de årlige ordinære samtaler.
Udviklingskommentarerne skal være fremadrettede med udgangspunkt i det aktuelle standpunkt.
Vurdering i relation til fagene er relateret til fælles mål ved Undervisningsministeriet.

Elevsamtaler 
Der gennemføres en forberedt og personlig samtale mellem klasselærer og elev.
Formålet hermed er, at den enkelte elev får mulighed for at forholde sig til egne muligheder såvel fagligt som socialt – i forhold til Reaksolens krav og forventninger.
Ligeså vigtigt er det, at den enkelte elev får mulighed for at udtrykke sin oplevelse af egne evner og indsats såvel i forhold til fagene som i forhold til det sociale samvær med kammeraterne og andre på Realskolen.
Samtalerne foregår så vidt muligt uden for den skemalagte undervisningstid.

Standpunkter
I 1.-2. klasse gives standpunktsmeddelelse i form af en kort udtalelse om elevens standpunkt og arbejde i dansk og matematik. Standpunktet gives i forbindelse med skole/hjem-samtalerne, samt op mod sommerferien. 3.-7.klasse gives i alle fag – dog ikke håndarbejde/sløjd og billedkunst – et standpunkt efter ordskalaen:
Udmærket, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende, ikke tilfredsstillende.
Standpunkterne gives i forbindelse med skole/hjem-samtalerne,samt op mod sommerferien.

Karakterer
I 8. – 10. klasse gives karakterer efter 7-skalaen – tre gange årligt, i forbindelse med skole/hjem-samtalerne, samt op til sommerferien.

Interne årsprøver
Der afvikles skriftlige og mundtlige årsprøver maj/juni måned fra 6.klassetrin.
6. klasse – dansk og matematik – dog kun skriftligt.
7. klasse – dansk og matematik skriftligt – samt dansk mundtligt.
8. klasse – mundtlig historie/samfundsfag, engelsk/tysk, fysik og valgfag.

Terminsprøver
Der afholdes skriftlige terminsprøver for 9.-10.klasse en gang årligt.
FSA – dansk, matematik, engelsk, tysk, biologi eller geografi.
FS10 – dansk, matematik, engelsk, tysk.

Officielle prøver (FP9/FP10)
Realskolen tilbyder alle elever i 9. og 10.klasse at gå til prøve  – enten FP9 eller FP10. Dog ikke i kristendom og fransk og enkelte valgfag, da der ikke undervises i disse fag.
Realskolen følger de alment gældende prøvebestemmelser ved Undervisningsministeriet.

Tests
For alle elever på klassetrinene 0.-7. gennemføres tests i henholdsvis dansk og matematik. Testene er et internt arbejdsredskab; dog informeres forældre ved henholdsvis dansk- og matematiklærer efterfølgende om deres barns niveau i relation til den gennemførte test

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.