Undervisningsformer

På Realskolen benytter lærerne en bred vifte af undervisnings- og arbejdsmetoder for at imødekomme de forskellige behov og læringsstile hos eleverne. Disse metoder vælges nøje baseret på overvejelser om, hvilke der er mest optimale for den enkelte elevs læringsmuligheder samt for at fremme et positivt og inkluderende klassemiljø.

Faglæreren spiller en central rolle i beslutningen om undervisningsform. Denne beslutning tages primært med udgangspunkt i fagets specifikke mål og indhold. For de ældste elever tages der desuden hensyn til de officielle prøvebestemmelser, hvilket sikrer, at eleverne er godt forberedt til de afsluttende prøver.

En af nøgleprincipperne i undervisningen på Realskolen er at skabe variation. Variation i undervisningen er essentiel for at præsentere stoffet på forskellige måder og dermed fastholde og styrke elevernes nysgerrighed og interesse. Ved at anvende forskellige tilgange kan lærerne appellere til elevernes forskellige læringsstile og intelligensformer, hvilket fremmer en dybere forståelse og bedre fastholdelse af viden.

Nogle af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer, der anvendes, inkluderer:

  • Individuelt arbejde: Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver og projekter, hvilket fremmer deres evne til at tænke kritisk og selvstændigt.
  • Dialog: Læreren engagerer eleverne i samtaler og diskussioner, hvilket hjælper med at uddybe deres forståelse af emnet og udvikler deres evne til at formulere og forsvare synspunkter.
  • Gruppearbejde: Eleverne samarbejder i grupper for at løse opgaver. Dette fremmer deres evne til at arbejde i team, dele ansvar og lære af hinanden.
  • Læsegrupper: Eleverne læser og diskuterer tekster sammen, hvilket skaber et fælles læringsmiljø, hvor de kan dele deres forståelser og fortolkninger.
  • Individuel eller gruppevis vejledning: Læreren yder målrettet støtte og vejledning til eleverne, enten individuelt eller i mindre grupper, især i forbindelse med projekter og større opgaver. Dette sikrer, at eleverne får den nødvendige hjælp til at forstå komplekse emner og udvikle deres projekter.

IT spiller også en væsentlig rolle i undervisningen på Realskolen. Teknologi anvendes som et værktøj til at skabe variation i undervisningen og til at differentiere undervisningen, så den passer til den enkelte elevs behov. Dette inkluderer brugen af e-læringsplatforme, digitale værktøjer, AI og online ressourcer, som alle bidrager til at gøre læringsprocessen mere dynamisk og interaktiv.

Derudover har Realskolen et stærkt fokus på at forstå og imødekomme forskellige læringsstile. Skolen udvikler individuelle elevudviklingsplaner, der tager hensyn til hver elevs unikke styrker og svagheder, og der arbejdes aktivt med selvevaluering, så eleverne bliver bevidste om deres egen læring og udvikling. Alt dette foregår inden for rammerne af fællesskabet, hvilket betyder, at individuel undervisning og vejledning understøttes af et stærkt og støttende socialt læringsmiljø.

Denne omfattende tilgang sikrer, at alle elever på Realskolen har de bedste forudsætninger for at trives og udvikle sig både fagligt og personligt.

Praktisk information

Søger du praktisk information?

Du kan læse om fag, timefordeling, prøver, retningslinjer for elever, undervisningsmiljø med mere her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os direkte, skulle du have opklarende spørgsmål eller lignende.