Vedtægter

 

Vedtægter for den selvejende institution

Holbæk Private Realskole

Hjemsted og formål

§ 1, stk. 1. Holbæk Private Realskole (også kaldet Realskolen) er grundlagt i 1846 og oprettet som uafhængig, selvejende institution i 1965 med hjemsted i Holbæk Kommune på adresserne Peder Billesvej 42 og Absalonsvej 25, 4300 Holbæk. Skolen har CVR-nr. 42680613.

§ 1, stk. 2. Institutionens formål er at drive privat grundskole fra 0. – 9. klasse samt evt. 10. klasse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om friskoler og private grundskoler og derigennem forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 1, stk. 3. Institutionens formue består af ejendommene matr.nr. 11 cy Ladegården, Holbæk Jorder (Absalonsvej 25) og nr. 1yu Ladegården, Holbæk Jorder (Peder Billesvej 42) og alt til skolen hørende løsøre, herunder undervisningsmateriel, samlinger mv. For så vidt angår værdien af disse aktiver og passiver henvises til skolens regnskab.

Forældrekreds   

§ 2, stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

 

§ 2, stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

 

§ 2, stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamlingen.

 

§ 2, stk. 4. Holbæk Private Realskole følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn/tilsynsførende.

Skolens drift

§ 3, stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved skolepenge for eleverne efter lov om friskoler og private grundskoler mv. samt ved frivillige bidrag fra andre.

 

§ 3, stk. 2. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

 

§ 3, stk. 3. Skolepengene og betaling for Fritidsordningen fastsættes af den selvejende institutions bestyrelse.

 

§ 3, stk. 4. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

 

§ 3, stk. 5. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Bestyrelsens sammensætning

§ 4, stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år afgår indtil 2 af bestyrelsens medlemmer. 7 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen), og skal vælges efter reglerne i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. Ved valg af bestyrelse tilstræbes en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 4, stk. 2. Genvalg kan finde sted.

§ 4, stk. 3. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

 

§ 4, stk. 4. For et år ad gangen vælges mindst 1 suppleant af forældrekredsen. Suppleanter optages automatisk i bestyrelsen, hvis et eller flere bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen eller af formanden bevilliges en orlovsperiode af begrænset varighed.

§ 4, stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

 
§ 4, stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 4, stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

§ 4, stk. 8. Skolens leder, lærere og andet personale samt elever ved institutionen, kan ikke være medlem af bestyrelsen, og vil kun kunne deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, såfremt de er medlemmer af forældrekredsen, jf. dog § 6, stk. 11

§ 4, stk. 9. Bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske, og kan i Øvrigt fortsætte i
bestyrelsen, selvom de ikke har børn på skolen, indtil bestyrelsesmedlemmets valgperiode udløber.

§ 4, stk. 10. Bestyrelsesmedlemmer valgt af forældrekredsen kan afsættes af forældrekredsen. Afsættelse kan ske på et af bestyrelsen indkaldt møde evt. skolens generalforsamling, og dagsordenen skal indeholde et punkt om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Det skal af dagsordenen ligeledes fremgå at afsættelsen sker ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsens opgaver

§ 5, stk. 1. Bestyrelsen indkalder forældrekredsen til generalforsamling i Holbæk mindst én gang årligt.

§ 5, stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

§ 5, stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller efter begæring af mindst 1/3 af forældrekredsens medlemmer

§ 5, stk. 4. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af forældrekredsens medlemmer, skal disse samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der Ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter pligtig senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5, stk. 5. Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med dagsorden skal ske elektronisk med tilmelding til forældrene og på skolens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

§ 5, stk. 6. Der kan kun træffes afgørelse om forslag, der er indeholdt i den til medlemmerne udsendte dagsorden.

§ 5B, stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivningen.

§ 5B, stk. 2. Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning, eller dirigenten bestemmer dette.

§ 5B, stk. 3. Hvert medlem har én stemme.

§ 5B, stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.                      Valg af dirigent
2.                      Bestyrelsen aflægger beretning om skolen og dens økonomi
3.                      Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige arbejde
4.                      Valg af bestyrelse
5.                      Indkomne forslag
6.                      Eventuelt

§ 5B, stk. 5. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer bilagt accept fra den foreslåede indgives senest tre hele hverdage (72 timer) inden afholdelse af generalforsamlingen til bestyrelsens formand. Forslag fra medlemmer eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen 1. april.

§ 5B, stk. 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed.

§ 5B, stk. 7. De på generalforsamlingen behandlede sager og vedtagne beslutninger indføres i institutionens forhandlingsprotokol, som underskrives af referenten og dirigenten.

Bestyrelsens arbejde

§ 6, stk. 1. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Forretningsordenen optages som bilag til vedtægten.

§ 6, stk. 2. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og i bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler mv. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

§ 6, stk. 3. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i Øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt mv.

§ 6, stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelsen for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

§ 6, stk. 5. Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler mv. og skolens vedtægt. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolelederen.

§ 6, stk. 6. Bestyrelsen vælger selv af sin midte sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6, stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6, stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens og eventuelt ved dennes fravær næstformandens – stemme afgørende. Bestyrelsen træffer selv beslutning om ethvert spørgsmål, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

§ 6, stk. 9. Bestyrelsens beslutninger indføres i institutionens forhandlingsprotokol. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

§ 6, stk. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolelederen, og efter indstilling fra denne ansætter og afskediger bestyrelsen skolens Øvrige faste medarbejdere.

§ 6, stk. 11. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skoleleder, administrativ leder, fritidsleder, pædagogisk afdelingsleder samt repræsentanter for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

§ 6, stk. 12. Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer. Forud for beslutning om vedtægtsændring forelægges forslaget for generalforsamlingen til udtalelse. Beslutning om vedtægtsændring kræver at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. Bestyrelsen er ansvarlig for at indhente Undervisningsministeriets godkendelse af vedtægten vedr. vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold.

§ 6, stk. 13. Mindre vedtægtsændringer, der bliver pålagt skolen af Undervisningsministeriet, kan tilrettes af bestyrelsen. Forældrekredsen skal orienteres herom.

§ 6b, stk. 1. Skolelederen har alene den faglige og daglige pædagogiske ledelse af skolen, og er i den henseende ansvarlig over for skolens bestyrelse og Undervisningsministeriet.

§ 6b, stk. 2. Skolelederen forestår i øvrigt skolens daglige drift og træffer alle dermed forbundne dispositioner inden for skolens budget. Skolelederen har indstillingsret til bestyrelsen ved besættelse af faste stillinger, men er derimod frit stillet ved ansættelse af vikarer. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette anses for nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 6b, stk. 3. Institutionens budget og regnskab føres af en af bestyrelsen valgt regnskabsfører, der kan være en fra skolens ledelse eller en af institutionens øvrige medarbejdere.

§ 6b, stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen. Årsrapporten udarbejdes i samarbejde med den valgte statsautoriserede revisor, der på betryggende vis har pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn og til at holde bestyrelsen løbende orienteret om skolens økonomiske driftsmæssige forhold. Revisoren skal underrette bestyrelsen om alle forhold af betydning, som han gennem sit revisionsarbejde måtte blive bekendt med.

§ 6b, stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for, at institutionens regnskab revideres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, og den underskrevne årsrapport og revisionsprotokol indsendes til Undervisningsministeriet rettidigt. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være bestyrelsesmedlemmer.

§ 6b, stk. 6. Medlemmer af forældrekredsen og medarbejdere ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol som er godkendt i bestyrelsen. Bestyrelsen kan herudover udstrække denne ret til andre og fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Tegningsret
§ 7, stk. 1. Institutionen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolelederen i forening eller én af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. i lov om erhvervsdrivende virksomheder.

§ 7, stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Nedlæggelse

§ 8, stk. 1. Beslutning om institutionens opløsning kan træffes af bestyrelsen med 2/3 stemmeflertal. Forældrekredsen underrettes umiddelbart herefter om bestyrelsens beslutning og grundlaget herfor.

§ 8, stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter formålsbestemmelsen, medfører dette institutionens opløsning.

§ 8, stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse. Undervisningsministeriet skal endvidere underrettes af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 8, stk. 4. Det påhviler endvidere i tilfælde at institutionens opløsning den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter loven eller er overgået til behandling i skifteretten, idet bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at det økonomiske opgør i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter loven, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

§ 8, stk. 5. Mulige overskydende midler kan anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Nærværende vedtægter skal straks efter vedtagelsen i bestyrelsen fremgå på Realskolens hjemmeside.


Således forelagt på generalforsamling den 25.august 2020, og vedtaget efterfølgende på bestyrelsesmøde den 25.august 2020

På vegne af bestyrelse

Marianne Gottschalck                                                    Helle Martensen

Formand                                                                         Skoleleder